Indian White Prawn

Common Name : Indian White Prawn

Scientific Name : Fenneropenaeus indicus

Sea Foods